Krajowy Fundusz Szkoleniowy pozwala na pokrycie kosztów szkoleń i kursów odbywanych zarówno przez pracowników, jak i pracodawców. Za ich pośrednictwem można wydatnie zwiększać kompetencje i poszerzać wiedzę, niezbędną do należytego wykonywania pracy zawodowej lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W Gliwicach uruchomiono nabór wniosków o przyznanie środków z tego funduszu.

O naborze

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach ogłosił planowany nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, przeznaczonych na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Wnioski od beneficjentów będą przyjmowane w terminie do 10 kwietnia do 14 kwietnia 2017 roku. Limit, jaki tym razem jest do rozdysponowania, wynosi 1 656 400 zł.

Wnioski od zainteresowanych osób chcących skorzystać z darmowych szkoleń będzie można składać w wyznaczonym terminie, w biurze podawczym, w siedzibie urzędu pracy w Gliwicach lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Na co można starać się o pieniądze z Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

W obecnej puli środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku będą głównie finansowane działania związane z kształceniem ustawicznym pracowników. W ten sposób urząd pracy w Gliwicach chce wspierać zawodowe kształcenie ustawiczne w sektorach transportu i gospodarki magazynowej, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz przetwórstwa przemysłowego. Oprócz tego, urząd chce wspierać zawodowo kształcenie ustawiczne w zidentyfikowanych w danym powiecie zawodach deficytowych oraz wybranych osób. Należą do nich pracownicy, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez nich przez co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub pracy o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje obecnie prawo do emerytury pomostowej.

Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą korzystać wszyscy pracodawcy, którzy mają zamiar inwestować w podnoszenie własnych lub pracowniczych kompetencji osób, wykonujących pracę w ich firmach. W Gliwicach nie po raz pierwszy uruchamiany jest nabór wniosków na środki z tego funduszu. Krajowy Fundusz Szkoleniowy przekazuje pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji Unii Europejskiej środki finansowe na szkolenia i kształcenie ustawiczne, w ramach pomocy de minimis, o której mowa jest we właściwych przepisach prawa UE.

Pracodawcy, których wnioski o środki z KFS zostaną przyjęte, będą mogli otrzymać środki finansowe na pokrycie do 80 proc. kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika oraz do 100 proc. kosztów kształcenia ustawicznego, o ile należą do grupy mikoprzedsiębiorców.