W ostatnim czasie sporo uwagi w środkach masowego przekazu poświęca się programowi „Praca dla więźniów”. Osadzonym daje on m.in. możliwość szansę bezpłatnego przyuczenia do zawodu oraz do późniejszej aktywizacji zawodowej w warunkach wolnościowych, zaś pracodawcom przynosi szereg korzyści takich jak np. zwolnienie obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej za zatrudnienie osoby pozbawionej wolności.

Program „Praca dla więźniów” – na czym polega?

Program „Praca dla więźniów” ma charakter ogólnopolski. Składa się on z 3 filarów, są nimi:

  • inwestycja polegająca na budowie hal produkcyjnych przy zakładach karnych – do 2023 r. ma powstać łącznie 40 takich obiektów,
  • rozszerzenie zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów,
  • przyznanie ulg przedsiębiorcom, którzy zdecydują się zatrudnić więźniów – zwolnienie z obowiązku stosowania przepisów prawa pracy z wyjątkiem przepisów BHP i odnoszących się do czasu pracy, zwolnienie z obowiązku zawierania umów o pracę z osobami pozbawionymi wolności, możliwość  wycofania osoby pozbawionej wolności z zatrudnienia bez zachowania formy i terminów przewidzianych w prawie pracy etc.

Nie sposób w tym momencie nie wspomnieć o korzyściach dla więźniów takich jak m.in.:

  • możliwość pozyskania środków finansowych na własne potrzeby w sposób akceptowany społecznie,
  • nauka systematyczność poprzez wykonywanie określonych czynności,
  • zapobieganie rozwojowi podkultury więziennej,
  • nauka pracy w zespole,
  • zwiększanie poczucia przydatności i pożyteczności.

Program finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Realizacja programu w Areszcie Śledczym w Gliwicach

Do realizacji projektu „Praca dla więźniów” przystąpił również Areszt Śledczy w Gliwicach, gdzie prowadzone są cykliczne zajęcia z zakresu zawodowej aktywizacji więźniów. Są one traktowane jako forma resocjalizacji. Aktualnie pracuje ok. 100 osób pozbawionych wolności – w głównej mierze wykonują one drobne roboty pomocniczo-porządkowe. Na możliwości podjęcia zatrudnienia jednak się nie kończy – w gliwickim Areszcie Śledczym organizowane są rozmaite kursy zawodowe, dzięki którym więźniowie zdobywają niezbędne kwalifikacje.

Administracja jednostki penitencjarnej w Gliwicach dokłada wszelakich starań, aby poszerzać spektrum zatrudnienia. Dlatego też stara się nawiązywać współpracę z rozmaitymi podmiotami zewnętrznymi – firmami i instytucjami, które wyraziłby zgodę na zatrudnianie osadzonych. Jak podkreślają pracownicy aresztu, prowadzone działania są skuteczne i przynoszą bardzo dobre efekty.